سید مهدی سید صالحی
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خاص بازرس علی البدل خارج شده 1385/07/05 تا 1385/07/06