خسرو عرفانی جباریان
...

آمار کلی

کد ملی: 006460XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجارت سامانه های الکترونیک اول دانش محور اوراسیا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/01 تا کنون
یگانه لوازم حفاظت داده ها مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/06/15 تا کنون