عبدالحسین سالکی
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع فرش و موکت بابل بازرس علی البدل خارج شده 1391/05/25 تا 1392/05/23