سهیلا شهشهانی پور
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فن طرح تهران بازرس اصلی خارج شده 1386/11/25 تا 1387/04/24