ناصر رستمی
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مروارید جنوب فارس بازرس علی البدل فعال 1392/01/17 تا کنون