حامد اختراعی طوسی
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوین طراحان کارین چیدمان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/03/07 تا کنون