امیر حسینی مژدهه
...

آمار کلی

کد ملی: 569989XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیرو شبکه ساز شمال بازرس اصلی فعال 1398/04/14 تا کنون