ربابه علی اکبری
...

آمار کلی

کد ملی: 462133XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی آبانگاه چهارمحال بازرس اصلی فعال 1396/07/12 تا کنون