علی غلام پور آژیر
...

آمار کلی

کد ملی: 006178XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آبساران عضو هیئت مدیره فعال 1399/05/28 تا کنون
پایش سد آبساران رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/05/06 تا 1390/05/10