سمیه بخشی رحیمه مختاری ملکشاه
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
موزیلو سازه عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/02/05 تا 1396/06/15