محسن حسرتی
...

آمار کلی

کد ملی: 325109XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه شرکت های رئیس هیئت مدیره فعال 1396/09/25 تا کنون