سید محمد حسینی رودینی
...

آمار کلی

کد ملی: 305140XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مالکان بار رفسنجان آفاق رئیس هیئت مدیره فعال 1395/10/12 تا کنون