عباس سیفی
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی مشاوره خانه عمران حامی بازرس علی البدل خارج شده 1389/02/01 تا 1389/10/29