نقداً پرداخت و در اختیار
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه و عمران لرستان مدیرعامل فعال 1388/06/09 تا کنون