محمد بهرامی
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نظم آفرینان نیکو نوروز بازرس علی البدل خارج شده 1385/01/20 تا 1385/09/14