هما خواجه فینی
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شبکه سازان اندیشه جنوب رئیس هیئت مدیره فعال 1387/05/16 تا کنون