محمدعلی شمس الدینی
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اعتبار کارکنان جهاد سازندگی شهرستان سپیدان بازرس اصلی منحل شده 1391/12/17 تا کنون