کبری موعودی
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سودا ماشین نوش نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1384/03/10 تا کنون