زینب شاه مولی چرمهینی
...

آمار کلی

کد ملی: 620791XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نگین گیتی نصف جهان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/05/13 تا کنون