ناهید میهن خواه
...

آمار کلی

کد ملی: 423004XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کانون اندیشه نیک هنرمندان معلول بویراحمد عضو هیئت مدیره فعال 1395/07/21 تا کنون