رضا عزیریان مصلح
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات زیارتی عترت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1384/03/15 تا کنون