ملیحه خورشیدی
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لوله کشی گاز مهاجر مازند سمنگان بازرس علی البدل فعال 1387/01/26 تا کنون