مارکوس اشپرشر
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ترانس ایمپکس کیش ای جی لیمیتد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1386/12/22 تا کنون