حیال نیسی راضی
...

آمار کلی

کد ملی: 198929XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی و کشاورزی شهرک صداقت دانیال جنوب بازرس علی البدل فعال 1394/06/04 تا کنون