ایمان قدیمی سیه رود
...

آمار کلی

کد ملی: 157028XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایمان تجارت پویای ارس رئیس هیئت مدیره فعال 1393/09/05 تا کنون