محمد صفایی کیاسری
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق قرض الحسنه امام حسن مجتی ع شاهرود مدیرعامل فعال 1382/09/24 تا کنون