احسان قدیمی
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مهر شماره 14 بهبهان بازرس علی البدل فعال 1391/02/22 تا کنون