دکتر بهرام صمدزاده
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تصویربرداری زاگرس عضو هیئت مدیره خارج شده 1382/12/28 تا 1387/05/20