محمد خضری نسب
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی گهر طلوع شرق سیرجان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1387/08/14 تا کنون