بهرام برزگر
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرطلای مازرون عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/10/17 تا 1397/06/31