علی انصاری
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عام المنفعه ترویج سلامت طب الصادق ع عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/09/03 تا 1395/03/17