محسن رحمانی نرج آباد
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرآورده های مواد غذایی مانی خاورمیانه رئیس هیئت مدیره خارج شده 1383/09/02 تا 1388/05/26