نریمان ممبینی
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چرخش صنعت اتحاد عضو هیئت مدیره خارج شده 1388/12/09 تا 1390/01/26