موسی میاحی
...

آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع غذایی افرا ثبت شده مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1384/07/08 تا کنون