حسین خجسته شاهخالی
...

آمار کلی

کد ملی: 007600XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0


لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی بازرگانی پویان صنعت فکور ساز بازرس اصلی فعال 1393/03/10 تا کنون