...
شرکت شیرین سازان ققنوس

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 38448

شناسه ملی: 10260560582

تاریخ ثبت: 1388/07/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/07/25

آدرس: استان اصفهان ، شهر اصفهان ، بهارستان خیابان ایثار ، مجتمع محتشم کاشانی طبقه اولهیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 25/7/1388 تحت شماره 38448 و شناسه ملی 102605XXXX2 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 25/7/1388 از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اولیا آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: طرح و محاسبه، نظارت و اجرا و تجهیز و راه اندازی کارگاه های شیرینی پزی به روشهای سنتی و مدرن، تهیه کلیه مواد اولیه لازم جهت پخت انواع شیرینی جات، پولک و نبات، گز، سوهان، انواع کیکها، لوز و شیرینی های سنتی، پخت و تولید و بسته بندی و توزیع و فروش محصولات و فرآورده های غذایی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در راستای موضوع شرکت و بطور کلی هرگونه فعالیت مجاز که موجب ارتقا سطح درآمد شرکت گردد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: استان اصفهان، شهر اصفهان، بهارستان خیابان ایثار، مجتمع محتشم کاشانی طبقه اول پلاک 315 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2449206 مورخ 18/6/1388 نزد بانک صادرات شعبه میدان آزادی پرداخت شده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم سمیه لایقی بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای فرزاد پزشکی خراسگانی بسمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای فرشید پزشکی خوراسگانی بسمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای فرشید پزشکی خوراسگانی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم رقیه رییسی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای آرش دهقانی به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی