...
موسسه ساینا گستر غدیر

اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 195

شناسه ملی: 14005356616

تاریخ ثبت: 1394/08/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 7316736443

آدرس: تصفیه استان فارس -- کازرون -- خیابان ابوالفضل -- کوچه شهید زهرایی

تاریخ تاسیس: 1394/08/13هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/01:

آگهی تغییرات موسسه ساینا گستر غدیر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 195 و شناسه ملی 140053XXXX6 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای احمد رضا بارونی به شماره ملی 350091XXXX به سمت مدیر تصفیه موسسه انتخاب گردید. آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه : استان فارس – کازرون – خیابان ابوالفضل – کوچه شهید زهرایی کدپستی 731673XXXX تعیین گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/13:

تاسیس موسسه غیر تجاری ساینا گستر غدیر درتاریخ 13/08/1394 به شماره ثبت 195 به شناسه ملی 140053XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: خدمات اینترنت (ISP)، توزیع اینترنت (ISDP)، خدمات انتقال داده ها (PAP)، تامین نیروی انسانی ـ انجام امورات خدماتی, فضای سبز, آشپزخانه ارایه سایر تسهیلات برای اعضا در حدود امکانات و در چارچوب مقررات. نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تجهیزات تاسیساتی و نیروگاهی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: استان فارس ـ کازرون ـ خیابان ابوالفضل ـ کوچه شهید زهرایی کدپستی 731673XXXX سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: انسیه جوکار به سمت نایب رییس هییت مدیره دارنده 100 ریال سهم الشرکه و احمدرضا بارونی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره دارنده 9999900 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه و اوراق عادی و اداری با امضا احمدرضا بارونی به سمت مدیرعامل همراه با مهرموسسه معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. ش 940813XXXX76112 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی