...
شرکت آدینه میعاد نور

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 194529

شناسه ملی: 10102364176

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

آدرس: استان تهران منطقه 19 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله آرارات خیابان آرارات جنوبی بن بست شیرین پلاک 5 طبقه اول

کد پستی: 1994848531

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران منطقه 19 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرارات، خیابان آرارات جنوبی، بن بست شیرین، پلاک 5 ، طبقه اول کد پستی 199484XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 981030XXXX53942 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1397 تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شناسه ملی 101003XXXX1 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فراز حساب ( حسابداران رسمی ) شناسه ملی 101002XXXX4 بسمت بازرس قانونی علی البدل برای سال 1398 انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید پ 980706XXXX52488 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1396 تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی)به شماره ثبت 8977 و شناسه ملی 101003XXXX1 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فراز حساب (حسابداران رسمی) به شماره ثبت 3990 و شناسه ملی 101002XXXX4 بسمت بازرس علی البدل برای سال 1397 انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت را جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 970610XXXX09839 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/2/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد یاوری با کد ملی 443299XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای ناصر ایمانی با کد ملی 004872XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم آذر نصراللهی نجف آبادی با کد ملی 005217XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک وسفته و برات با امضا یکی از اعضا هییت مدیره منفرداً با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ 970305XXXX80363 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/2/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد یاوری به شماره ملی 443299XXXX آقای ناصر ایمانی به شماره ملی 004872XXXX خانم آذر نصراللهی نجف آبادی به شماره ملی 005217XXXX پ 970305XXXX71535 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1395 تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 101003XXXX1 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فراز حساب (حسابداران رسمی)به شناسه ملی 101002XXXX4 بسمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 960726XXXX97370 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX000 ریال به مبلغ 3XXXXXXXX000 ریال منقسم به 60000 سهم 5000000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ 960119XXXX34907 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد یاوری با کد ملی 443299XXXX به سمت رییس هییت مدیره ناصر ایمانی با کد ملی 004872XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آذر نصراللهی نجف آبادی با کد ملی 005217XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک وسفته و برات با امضا یکی از اعضا هییت مدیره منفرداً با مهر شرکت معتبر می باشد.و مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضا یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ 950305XXXX17866 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد یاوری به شماره ملی 443299XXXX ناصر ایمانی به شماره ملی 004872XXXX آذر نصراللهی نجف آبادی به شماره ملی 005217XXXX پ 950305XXXX81305 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت" واردات و صادرات کلیه نهاده های دام و طیور" به ابتدای موضوع فعالیت اضافه گردید و درنتیجه ماده 2 اساسنامه بشرح زیر تغییر یافت و از این حیث اصلاح گردید: واردات و صادرات کلیه نهاده های دام وطیور و سرمایه گذاری و فعالیت در امور صنعتی، معدنی، کشاورزی، دامداری، تولیدی، خدمات بازرگانی، بهداشتی و طرحهای عمرانی، مشاوره ای، ساختمانی و بازرگانی داخلی و خارجی، مشارکت با سایر شرکتها و موسسات و سازمانها اعم از بخش خصوصی و دولتی در کلیه زمینه های اقتصادی و بازرگانی و موارد فوق الذکر و انجام کلیه عملیات مجاز در رابطه با موضوع فوق و خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. پ 940713XXXX92466 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1393 به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی 101003XXXX1 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فراز حساب به شناسه ملی 101002XXXX4 بسمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید پ 940616XXXX67104 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 1392 تصویب گردید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین ش ملی 101003XXXX1 به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی کد ملی 045300XXXX بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 930520XXXX29477 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/26:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/3/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد یاوری به شماره ملی 443299XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم آذر نصر الهی نجف آبادی به شماره ملی 005217XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای ناصر ایمانی به شماره ملی 004872XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضا یکی از اعضای هییت مدیره منفرداً با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ 1840640 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی 101003XXXX1 و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی 045300XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 1691840 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/9/91 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال بمبلغ 000/000/000/100 ریال منقسم به 000/20 سهم 000/000/5 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 11/10/91 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/3/91 امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات با امضا یکی از اعضا هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضا یکی از اعضا هییت مدیره معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/05/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 1/5/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی 101003XXXX1 به سمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کد ملی 045300XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 28/3/91 واصل گردید: اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد یاوری به کد ملی 443299XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آذر نصرالهی نجف آبادی به کد ملی 005217XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و ناصر ایمانی به کد ملی 004872XXXX به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/4/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 17/6/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد یاوری و ناصر ایمانی و آذر نصرالهی نجف آبادی. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/4/89 محمد یاوری به سمت رییس هییت مدیره و آذر نصرالهی نجف آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و ناصر ایمانی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا یکی از اعضای هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هییت مدیره معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/3/89 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/500/2 ریال به مبلغ 000/000/500/12 ریال منقسم به 2500 سهم 000/000/5 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000/000/000/10 ریال بموجب گواهی شماره 2597 مورخ 4/3/89 بانک اقتصاد نوین شعبه شیراز شمالی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 17/3/89 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/12/19:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/12/88 شرکت مزبورکه در تاریخ 12/12/88 واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/12/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ 20/10/88 شرکت مزبور که در تاریخ 11/11/88 واصل گردید: مهدی مجتهدی به سمت بازرس اصلی و جمیله قربانی وحید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. نشانی شرکت در تهران به خیابان ملاصدرا خیابان خوارزمی کوچه گلریز پ 20 کدپستی 143593XXXX منتقل شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/88 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/500 ریال به مبلغ 000/000/500/2 ریال منقسم به 500 سهم 000/000/5 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته است و مبلغ 000/000/000/2 ریال به موجب گواهی شماره 4085/1237/5051 مورخ 11/10/88 بانک کشاورزی شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 3/12/88 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1/6/87 شرکت مزبور که در تاریخ 23/6/87 واصل گردید:آقای مهدی مجتهدی به سمت بازرس اصلی و خانم جمیله قربانی وحید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:محمد یاوری و ناصر ایمانی – آذر نصر الهی نجف آبادی به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/6/87 آقای محمد یاوری به سمت رییس هییت مدیره و خانم آذر نصر الهی نجف آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و ناصر ایمانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا یکی از اعضاهییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اداره ثبت شرکتهاوموسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/07/19:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/5/85 شرکت مزبور که در تاریخ 13/6/85 واصل گردید: آقای محسن معماری به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی مجتهدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمد یاوری به سمت رییس هییت مدیره و ناصرایمانی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم آذر نصر الهی نجف آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا یکی از اعضای هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 7/2/83 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 65 % سرمایه تعهدی سهامداران به صورت نقدی طی گواهی شماره 000631/144 مورخ 8/2/83 نزد بانک رفاه کارگران شعبه پردیس پرداخت گردیده است. آقای عباس ناصریان به سمت بازرس اصلی و آقای علی محمد شهبازیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اعضا هییت مدیره ناصر ایمانی محمد یاوری و خانم آذر نصرالهی نجف آبادی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/2/83 سرمایه شرکت از مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 20 ریال بمبلغ 000 ‚ 000 ‚ 500 ریال منقسم به صد سهم 000 ‚ 000 ‚ 5 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 480 ریال بموجب گواهی شماره 381/5051 مورخ 10/2/83 بانک کشاورزی شعبه ملاصدرا چهارراه شیراز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 11/3/83 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی