...
شرکت تعاونی تولیدی شیرگل با قالی قم

اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3573

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفرهیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/09/27:

باستناد نامه شماره 6449 - 27/9/82 اداره کل تعاون استان قم و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 24/9/82 و موافقت اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نام شرکت ازتعاونی تولیدی شیرگل باقالی قم به شرکت تعاونی شیرطاهر قم تغییریافت. رییس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/09/17:

باستناد نامه شماره 6197 - 16/9/82 اداره کل تعاون استان قم و طبق صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 13/9/82 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - آقایان حسین طیب طاهری به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، خانم فاطمه یادگاری نژاد نایب رییس و ابوالقاسم سعیدی نجفی منشی و عضو هییت مدیره و جواد طیب طاهری عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند امضای اوراق واسناد تعهدآور با مدیر عامل ونایب رییس هییت مدیره متفقا ومهرشرکت می باشد. 2 - خانمها: طیبه آتش پنجه ومریم طیب طاهری بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی