...
شرکت تعاونی مصرف کارکنان جهاد کشاورزی تنکابن

اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 635

شناسه ملی: 10760107616

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/30:

به موجب نامه شماره 4812 مورخ 26/05/1398 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان تنکابن واستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 02/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 02/04/1401 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی طالب امانپوربه شماره ملی 221855XXXX و سیدرضی میری به شماره ملی 221801XXXX و بابا علی صمدی به شماره ملی 227948XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و رضا مهر آور به شماره ملی 221832XXXX و میترا نصیری به شماره ملی 227965XXXX به سمت عضوعلی البدل هییت مدیره 2 ـ قربان عباس یوسفی به شماره ملی 221796XXXX و سلیمان اشکوریان به شماره ملی 221854XXXX بترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ صورتهای مالی مربوط به سال مالی 1397 به تصویب مجمع عمومی رسید. ش 980531XXXX16159 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/30:

به موجب نامه شماره 4812 مورخ 26/05/1398 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان تنکابن وبه استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ علی طالب امانپور با کد ملی 221855XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و بابا علی صمدی با کد ملی 227948XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و سیدرضی میری با کد ملی 221801XXXX به عنوان منشی هییت مدیره انتخاب شدند. سیدرضی میری به کد ملی 221801XXXX با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردید.کلیه قرار دادها و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی از قبیل چک / سفته / برات و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل شرکت آقای سیدرضی میری با کد ملی 221801XXXX و رییس هییت مدیره آقای علی طالب امانپور با کد ملی 221855XXXX و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره آقای بابا علی صمدی با کد ملی 227948XXXX و مجتمعا" همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است، و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 980531XXXX47748 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/24:

به موجب نامه شماره 11813 مورخ 27/12/1397 اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان تنکابن و عباس آباد وبه استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آدرس شرکت تعاونی از آدرس قبلی به آدرس استان مازندران، شهرستان تنکابن، بخش مرکزی، دهستان میرشمس الدین، آبادی شهرک اسلام آباد، شه ـ رک جنگلداری، کوچه جنگلداری، خیابان تنکابن – نشت ـ ارود، پلاک 0 ، طبقه همکف با کدپستی 468416XXXX تغییر یافت و به تصویب اعضای هییت مدیره رسید. ش 980124XXXX28321 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/03/1397 برابر تاییدیه شماره 5252 مورخ 15/05/1397 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان تنکابن تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -کلیه صورتهای مالی مربوط به سال مالی 1396 به تصویب رسید. -آقای قربان عباس یوسفی به شماره ملی 221796XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای سلیمان اشگوریان به شماره ملی 221854XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - ش 970718XXXX93778 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/04:

بموجب نامه شماره 5606 مورخ 23/05/1396 اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان تنکابن و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 08/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:الف) کلیه صورتهای مالی مربوط به سال مالی 1395 درجلسه تماما به تصویب مجمع عمومی رسید.ب) آقای قربان عباس یوسفی با کد ملی 221796XXXX به سمت بازرس اصلی و سلیمان اشکوریان با کد ملی 221854XXXX به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش 960604XXXX13566 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/04/1395 و بموجب نامه شماره 7039 مورخ 31/06/1395 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تنکابن تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 10/04/1398 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرصادقیان با کد ملی 221819XXXX و آقای سیدرضی میری با کد ملی 221801XXXX و آقای شهریار اشکانی با کد ملی 221907XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای یونسعلی حیدریان با کد ملی 221870XXXX و آقای علی اکبر تازه آبادی با کد ملی 221935XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره تعاونی برای 3 سال انتخاب شدند. 2 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای قربان عباس یوسفی با کد ملی 221796XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم محبوبه اشکور جیری با کد ملی 221023XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ ترازنامه و صورتهای مالی سال 1394 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش 950929XXXX47610 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/04/1395 و بموجب نامه شماره 7039 مورخ 31/06/1395 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تنکابن تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای امیرصادقیان با کد ملی 221819XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و آقای شهریار اشکانی با کد ملی 221907XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدرضی میری با کد ملی 221801XXXX به عنوان منشی هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسنادرسمی و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل شرکت آقای سیدرضی میری با کد ملی 221801XXXX و رییس هییت مدیره آقای امیرصادقیان با کد ملی 221819XXXX و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره آقای شهریار اشکانی با کد ملی 221907XXXX و مجتمعاً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950929XXXX77657 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/17:

به موجب نامه شماره 9295 مورخ 5/9/94 از سوی اداره تعاون شهرستان تنکابن وعباس آبادوبه استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اساسنامه شرکت در 52 ماده و 33 تبصره در جلسه قرایت و به تصویب مجمع عمومی رسید. ش 941117XXXX08170 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/17:

بهموجب نامه شماره 9295 مورخ 5/9/94 از سوی اداره تعاون شهرستان تنکابن وعباس آبادوبه استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:بازرسان به شرح ذیل برای یکسال مالی انتخاب شدند: علی اکبر تازه آبادی کد ملی 221935XXXX به سمت بازرس اصلی تعاونی و آقای امیر صادقیان کد ملی 221819XXXX به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. تراز مالی سال 93 به تصویب رسید. ش 941117XXXX99285 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/11:

بموجب نامه شماره 11169 مورخ 08/10/1393 اداره تعاون و کار و رفاه و رفاه اجتماعی شهرستان تنکابن ـ عباس آباد وبه استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی مربوط به سال مالی 1392 به تصویب مجمع عمومی رسید. 2 ـ آقای امیر صادقیان با کد ملی 221819XXXX به سمت بازرس اصلی وآقای علی قنبری با کد ملی 221949XXXX بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 940615XXXX57594 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/13:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ 06/03/1392 که در تاریخ 09/05/1392 واصل گردید و بموجب تاییدیه شماره 5084 مورخ 09/05/1392 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنکابن بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد: 1 گزارش کتبی هییت مدیره و بازرس در جلسه قرایت گردید. 2 صورتهای مالی منتهی به 29/12/1391 شامل ترازنامه و صورتحساب عملکرد و صورتحساب سود و زیان با تمامی اعداد و ارقام آن بتصویب مجمع رسید. 3 پیش بینی بودجه و درآمدهای مالی برای اداره امور تعاونی در سال 1392 بتصویب مجمع رسید. 4 آقایان شهریار اشکانی و قربان عباس یوسفی و بابا علی صمدی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای رضاقلی معبود به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره شرکت برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند. 5 آقای امیر صادقیان به سمت بازرس اصلی و خانم محبو به اشکورجیری به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 6 مجمع تصویب نمود از سود ویژه سال 1391 شرکت 5 % به عنوان اندوخته قانونی و 5 % اندوخته احتیاطی و 4 % حق تعاون و آموزش کسر و مابقی آن عیناً به نسبت سرمایه اعضا منظور گردد. 7 مجمع تصویب نمود مبلغ دویست میلیون ریال از سرمایه شرکت جهت احداث فروشگاه در محدوده مدیریت جهاد کشاورزی جنب نیروی انتظامی هزینه نماید. 8 باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 06/03/1392 : آقای قربان عباس یوسفی به سمت رییس هییت مدیره و آقای باباعلی صمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای شهریار اشکانی به سمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال و آقای سید رضی میری به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 9 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضا رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضا نایب رییس هییت مدیره باتفاق امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و در صورت لزوم با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 801640XXXX111107XXXX معاون مدیرکل و سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ 02/06/1391 که در تاریخ 04/08/1391 واصل گردید و بموجب تاییدیه شماره 8548 مورخ 04/08/91 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنکابن بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد: 1 ـ گزارش کتبی هییت مدیره و بازرس قرایت گردید. 2 ـ صورتهای مالی منتهی به 29/12/1390 شامل ترازنامه و صورتحساب عملکرد و صورتحساب سود و زیان با تمامی اعداد و ارقام آن بتصویب مجمع رسید. 3 ـ پیش بینی بودجه و درآمد های مالی برای اداره امور تعاونی در سال 1390 بتصویب مجمع رسید. 4 ـ آقای امیر صادقیان بسمت بازرس اصلی و آقای حسن خالدی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 5 ـ مجمع تصویب نمود از سود ویژه 1390 شرکت، 5 % به عنوان اندوخته قانونی و 5 % اندوخته احتیاطی و 4 % حق تعاون و آموزش کسر و مابقی به نسبت سرمایه به حساب سرمایه اعضا منظور گردد که تماماً بتصویب مجمع رسید. 6 ـ در صورت تغییر مکان، شرکت با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی در کنار ساختمان اداری احداث بنا نماید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه نوبت دوم مورخ 18/05/1390 که در تاریخ 06/09/1390 واصل گردید بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد: 1 ـ گزارش کتبی هییت مدیره و بازرس در مجمع قرایت گردید. 2 ـ صورتهای مالی منتهی به 29/12/1389 شامل ترازنامه، صورتحساب عملکرد، صورتحساب سود و زیان توسط حسابدار شرکت قرایت و تمامی اعداد و ارقام آن بتصویب اعضا رسید. 3 ـ پیش بینی بودجه و درآمدهای مالی برای اداره امور تعاونی در سال 1390 بتصویب رسید. 4 ـ بر اساس بند شش آگهی جهت تغییر دکوراسیون فروشگاه بتصویب رسید. 5 ـ مجمع تصویب نمود از سود ویژه سال 1389 شرکت 5 %به عنوان اندوخته قانونی و 5 % اندوخته احتیاطی و 4 % به عنوان حق تعاون و آموزش کسر و مابقی آن عیناً به نسبت سرمایه به حساب سرمایه اعضا منظور گردد بتصویب مجمع رسید. 6 ـ آقای شهریار اشکانی به عنوان بازرس اصلی و رضاقلی معبود به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی