...
شرکت تعاونی 3726 خدمات مالی و حسابداری حساب اندیشان دنا

اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 5640

شناسه ملی: 10680074948

تاریخ ثبت: 1390/01/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/01/27

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/03/1392 تاییدیه شماره 5640 مورخه 31/06/1392 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بویراحمد تغییرات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ مرکز جدید شرکت دریاسوج ـ خیابان پزشک ـ ساختمان شفا ـ آزمایشگاه دکتر صالحی طبقه دوم واحد 8 ـ کدپستی 759178XXXX تعیین گردید و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ به موضوع شرکت خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 ـ با استعفای صمد هوشیار مطلق رییس هییت مدیره و محسن شاکری نایبرییس هییت مدیره موافقت گردید. 4 ـ قبول استعفای 6 نفر از اعضا به نامهای صمد هوشیاری مطلق، محسن شاکری، سهراب رستمی زاده ، یعقوب محمدی، مهدی پناهی، سید علی محمودی پذیرفته شد و به ترتیب یوسف پرهیزکار، سعید محمدیان، عبدالرسول قلی پور، ابراهیم هنرزاده، سیامک اسدزاده، و عنایت بهره دار به عضویت شرکت پذیرفته شدند. ش 700940XXXX113099XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/92 تاییدیه شماره 5640 مورخه 31/06/92 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بویراحمد تغییرات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سجاد کریمی به شماره ملی 423175XXXX و آقای مهدی محمدیان به شماره ملی 423027XXXX و آقای یوسف پرهیزکار جهان آباد به شماره ملی 423199XXXX به سمت اعضای اصلی و آقای سیامک اسدزاده جهان آباد به شماره ملی 423199XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای ابراهیم هنرزاده به شماره ملی 423203XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سجاد نظری به شماره ملی 423177XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 700940XXXX113099XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/04/92 تاییدیه شماره 5640 مورخه 31/06/92 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بویراحمد تغییرات ذیل اتخاذ شد: مهدی محمدیان به سمت رییس هییت مدیره و سجاد کریمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و یوسف پرهیزکار جهان اباد به سمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و یوسف پرهیزکار جهان آباد به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب و مقرر شد چک ها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضای یوسف پرهیزکار جهان آباد (مدیرعامل) و مهدی محمدیان (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای یوسف پرهیزکار جهان آباد (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 700940XXXX113099XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد نامه شماره 397/41 مورخ 27/1/90 اداره کل تعاون استان کهگیلویه و بویراحمد خلاصه اساسنامه و تقاضانامه شرکت مذکور که در مورخه 25/2/90 تحت شماره 5640 دایره ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضا گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد 1 ـ موضوع شرکت: حسابداری مالی و ارایه خدمات مالی و حسابداری و تهیه نرم افزارهای حسابداری تهیه نرم افزارهای مالی و توزیعی و نصب آنها و مشاوره مالی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکزی اصلی شرکت: یاسوج جاده نقاره خانه کوچه اول سمت چپ 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار ریال که مبلغ چهار میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار ریال آن نقدا بحسابه شماره 1/619543/111/3000 بانک صندوق تعاون شعبه مرکزی واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد 5 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: مهدی محمدیان بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید صمد هوشیاری مطلق بسمت رییس هییت مدیره و محسن شاکری بسمت نایب رییس هییت مدیره و سجاد کریمی بسمت منشی و سهراب رستمی زاده تلزالی بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات با امضا مهدی محمدیان (مدیرعامل) و صمد هوشیاری مطلق (رییس هییت مدیره) و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا مهدی محمدیان (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است 6 ـ آقای یعقوب محمدی نسب بسمت بازرس اصلی و سجاد نظری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 7 ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 52 ماده و 29 تبصره بتصویب کلیه سهامداران رسید سرپرست ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی