...
شرکت تعاونی شماره 1854 حفر و تجهیز برقی کردن چاه کشاورزی ابوقویر

اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/08/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/08/24هیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/08/28:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ 24/8/82 تحت شماره 232 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: تولید محصولات کشاورزی 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: دشت عباس, منطقه ابوقویر 4 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم سی و پنج سهم با نام سیصد هزار ریالی که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال به موجب گواهی مورخ 9/7/82 بانک کشاورزی دهلران پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 - اولین مدیران شرکت: خانم سیده فاطمه مولوی رییس هییت مدیره خانم نور بانو شکری نایب رییس خانم سیده زینب مولوی منشی هییت مدیره و آقای هیلو هاشمی نسب عضو علی البدل هییت مدیره و آقای سید علی مولوی مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اوراق بهادار (از قبیل چک, سفته و برات) با امضا خانم سیده فاطمه مولوی رییس هییت مدیره به اتفاق سید علی مولوی مدیر عامل همراه با شرکت معتبر است. 7 – بازرسان شرکت: آقایان اردشیر شکری و امین شکری به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. 8 - در تاریخ 24/8/82 ذیل ثبت تکمیل امضا گردید. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی