...
شرکت خدمات حساس برتر تیرداد

اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 36103

شناسه ملی: 10530484478

تاریخ ثبت: 1391/07/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 7136833577

آدرس: جدید بلوار سلمان فارسی روبروی کلینیک شهید رضایی مجتمع تجاری سلمان ط 1 واحد 24

تاریخ تاسیس: 1391/07/30هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/26:

آگهی تغییرات شرکت خدمات حساس برتر تیرداد شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 36103 و شناسه ملی 105304XXXX8 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آدرس شرکت: استان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش مرکزی ، دهستان قره باغ ، روستا شهرک صنعتی بزرگ شیراز، محله ندارد ، کوچه 2301 ، خیابان 2300 ، پلاک 0 ، قطعه 13 بلوکXU 1 ، طبقه همکف کدپستی 715816XXXX تعیین و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از آدرس قبلی در شیراز به آدرس جدید بلوار سلمان فارسی روبروی کلینیک شهید رضایی مجتمع تجاری سلمان ط 1 واحد 24 کد پستی: 713683XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ش 931021XXXX63505 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 30/07/1391 شماره ثبت 36103 و شناسه ملی 105304XXXX8 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 2/08/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: سرویس و بازسازی قطعات کمپرسور، پمپ و شیرهای صنعتی، ساخت قطعات صنعتی، پمپ و کمپرسور، طراحی و اجرای نصب پمپ و کمپرسورهای صنعتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان فارس، شهر شیراز، شهرک صنعتی، خیابان نوبنیاد، خیابان 2400/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مهدی بیگناه به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای محمد شاهسوند حسینی به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای مهدی بیگناه به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای مهدی بیگناه همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مهدی بیگناه همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی