...
شرکت مرغداری کار پیمان بهنام

اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 6846

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/10/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: قزوین جای سابق به قزوین غیاث آباد کوچه 15

تاریخ تاسیس: 1382/10/01

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 9/6/84 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 خانم منیر امیر نژاد فرزند حسن به شناسنامه 111 صادره از حوزه 3 قزوین متولد 1363 با پرداخت مبلغ یکصدهزار ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال که تماماً پرداخت شده افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید و سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل می باشد: آقای ابوالفضل کریمی اشتری ماهینی مبلغ هشتصدهزار ریال آقای ایوب بعقوبی مبلغ دویست هزار ریال. خانم منیره امیرنژاد مبلغ یکصدهزار ریال. 2 ماده 14 اساسنامه تعداد اعضای هییت مدیره به سه نفر اصلاح گردید. 3 آقایان ابوالفضل کریمی اشتری، ایوب یعقوبی و خانم منیره امیرنژاد به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 4 برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 9/6/84 آقای ابوالفضل کریمی اشتری ماهینی به سمت رییس هییت مدیره و آقای ایوب یعقوبی به سمت مدیر عامل وخانم منیر امیرنژاد به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، بروات با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 5 محل شرکت از جای سابق به قزوین خ میرداماد کوچه 15 پ 53 منتقل گردید. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/02/20:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ 30/1/85 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید : 1 - نام شرکت به شرکت تولیدی کارپیمان بهنام ( با مسیولیت محدود) تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح گردید. 2 -ماده 2 - اساسنامه موضوع شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: (تولید و عرضه انواع پودرهای رنگی و معمولی مورد مصرف در صنعت فتوکپی و پرینتر، واردات مواد اولیه و ماشین آلات مربوطه- صادرات محصولات- اخذ و اعطا نمایندگی با اشخاص حقیقی و حقوقی – شرکت در مناقصات و مزایدات و همچنین معاملات مجاز بازرگانی) 3 -محل شرکت از قزوین جای سابق به قزوین غیاث آباد کوچه 15 پلاک 53 طبقه دوم منتقل گردید و ماده 3 - اساسنامه اصلاح شد. 4 - آقای حسین زلفعلیان فرزند عربعلی به شناسنامه 6 صادره از قزوین با پرداخت مبلغ سه میلیون و شصت هزار ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. 5 -خانم سمیه زلفعلیان فرزند حسین به شناسنامه 12426 صادره از تهران و خانم سمانه زلفعلیان فرزند حسین به شناسنامه 2279 صادره از قزوین هر کدام با پرداخت مبلغ نهصد و هشتاد هزار ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند. 6 -آقای حسین زلفعلیان به ولایت از طرف محمدرضا زلفعلیان به شناسنامه 3 - 000730 - 508 صادره ازآبیک با پرداخت مبلغ نهصد و هشتاد هزار ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. 7 -در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال به مبلغ هفت میلیون و یکصد هزار که تماما پرداخت شده است افزایش یافت ماده 4 - اساسنامه اصلاح گردید و سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل می باشد : آقای حسین زلفعلیان مبلغ سه میلیون وشصت هزار ریال . آقای محمدرضا زلفعلیان باولایت پدرش، خانمها سمیه زلفعلیان وسمانه زلفعلیان هرکدام مبلغ نهصد و هشتادهزارریال. آقای ابوالفضل کریمی اشتری ماهیتی مبلغ هشتصد هزار ریال . آقای ایوب یعقوبی مبلغ دویست هزار ریال. خانم منیرامیرنژاد مبلغ یکصد هزار ریال. 8 -نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید . 9 -اساسنامه جدید شرکت در 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید. 10 -سرمایه شرکت مبلغ هفت میلیون و یکصد هزار ریال منقسم به هفتصد و ده سهم ده هزار ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت شده است. 11 -آقای حسین زلفعلیان و خانمها سمیه زلفعلیان و سمانه زلفعلیان به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 12 -آقایان ابوالفضل کریمی اشتری ماهینی و ایوب یعقوبی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 13 -روزنامه ابراربه عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . 14 -برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/1/85 آقای حسین زلفعلیان به سمت رییس هییت مدیره و خانم سمانه زلفعلیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سمیه زلفعلیان به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق و اسنادبهاداروتعهدآورشرکت واوراق عادی با امضا مدیر عامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود . سرپرست اداره ثبت اسناد واملاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/10/13:

شرکت فوق در تاریخ 1/10/82 تحت شماره 6846 این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: خدمات بازرگانی مرغداری، خرید و فروش دان، سویا، ذرت و ارایه خدمات ساخت و ساز سالنهای مرغداری و توزیع مواد غذایی، صادرات گوشت مرغ. 2 - مرکز اصلی شرکت: قزوین خیابان نادری جنوبی بن بست سبحان 11 پلاک 2/3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 1 ریال نقدی. 5 - مدیران شرکت: آقای ایوب یعقوبی عضو هییت مدیره و به سمت مدیر عامل و آقای ابوالفضل کریمی اشتری ماهینی به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات - قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس اداره ثبت اسنادواملاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی