...
شرکت پرند الوند

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر


هیئت مدیره فعلی

() نفر


هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخه 9/2/87 تغییر ذیل در شرکت مزبور انجام که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: سرمایه شرکت از مبلغ پانصد و شصت میلیون ریال بمبلغ هفتصد و چهل و یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال افزایش یافت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اسدآباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی