...
شرکت صنعت شایستگان امید

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 442619

شناسه ملی: 10320896428

تاریخ ثبت: 1392/05/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/05/23

کد پستی: 1651898961

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران تهرانپارس خیابان رشید کوچه 144 غربی پلاک 113 واحد 2

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خرید و فروش کلیه مواد پتروشیمی و واردات خودروی سواری سبک و سنگین مجاز، واردات لوازم یدکی انواع خودرو، انجام قراردادهای پیمانی ساختمانی (ساخت و ساز)، اخذ و اعطا نمایندگی مجاز در داخل و خارج از کشور، خرید و فروش از بورس کالا و بورس فلزات و کلیه بورس های رسمی کشور و کلیه پتروشیمی ها، بنا بر ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ـ سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال منقسم به 500000 سهم 10000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است . پ 960525XXXX74113 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضا هییت مدیره شرکت مرکب از 2 الی 5 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 960525XXXX20725 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ امید غفوری به شماره ملی 001012XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و امیر غفوری به شماره ملی 0XXXX5XXXX به سمت رییس هییت مدیره و فاطمه مقدم زاده به شماره ملی 004215XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ عاطفه مرادی بشماره ملی 049054XXXX به سمت بازرس اصلی و فرشته قاسم پور جهانگیر بشماره ملی 005457XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 960525XXXX24146 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ امید غفوری به شماره ملی 001012XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و امیر غفوری به شماره ملی 0XXXX5XXXX به سمت رییس هییت مدیره و فاطمه مقدم زاده به شماره ملی 004215XXXX به سمت عضو هییت مدیره و رضا غفوری به شماره ملی 005620XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960525XXXX31548 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/27:

شرکت فوق در تاریخ 23/5/92 تحت شماره 442619 و شناسه ملی 103208XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 23/5/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام عملیات اکتشاف، حفاری، استخراج و بهره برداری از کلیه معادن انجام کلیه خدمات عمرانی و فنی انجام خدمات مدیریت پیمان و تامین کلیه تجهیزات موردنیاز درخصوص موضوع شرکت شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی اخذ وام از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت کلیه فعالیتهای فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران تهرانپارس خیابان رشید کوچه 144 غربی پلاک 113 واحد 2 کدپستی 165189XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 73133211 مورخ 27/4/92 نزد بانک صادرات شعبه بیژن تهرانپارس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای امیر غفوری به شماره ملی 0XXXX5XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم فاطمه مقدم زاده به شماره ملی 004215XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 خانم حوری غفوری به شماره ملی 005008XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای امید غفوری به شماره ملی 001012XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 5 5 آقای امید غفوری به شماره ملی 001012XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 خانم عاطفه مرادی به شماره ملی 049054XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 8 خانم فرشته قاسم پورجهانگیر به شماره ملی 005457XXXX به عنوان بازرس علی البدل پ 1686993 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی