...
شرکت تعاونی آرام نشر گلستان

اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 855

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1390/10/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/10/29هیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 29/10/90 تحت شماره 855 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 29/10/90 از لحاظ امضا ذیل دفتر تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میشود. 1ـ موضوع شرکت: خدمات کامپیوتر چاپ و تکثیر صفحه آرایی نشریه و بولتنهای داخلی ادارات و سازمانها و همکاری با روابط عمومی ادارات و تهیه و تنظیم خبر عکاسی برای مجلات و نشریات در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوزات قانونی از مراجع ذیصلاح. 2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان کردکوی کوچه کمیته امداد امام خمینی جنب فروشگاه اتکا کدپستی 56153ـ 48817. 4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1050000 ریال منقسم به 7 سهم 150000 ریال که مبلغ کل سرمایه شرکت طی گواهی شماره 3111 مورخ 13/9/90 بانک توسعه تعاون کردکوی بحساب جاری شرکت واریز شده است. 5ـ اعضای اصلی و علیالبدل هیئت مدیره: خانم زهرا راییجی کد ملی 218186XXXX و خانم بنت الهدی راییجی کد ملی 224013XXXX و خانم فاطمه رائیجی کد ملی 218186XXXX بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم زبیده رائیجی سمت اعضای علیالبدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. 6ـ خانم سمیه حسینی کد ملی 226809122 بسمت بازرس اصلی و خانم ربابه نجاتی منش کد ملی 224859XXXX بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 7ـ خانم زهرا رائیجی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم بنت الهدی رائیجی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه رائیجی بسمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدند خانم فاطمه رائیجی بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته برات و اوراق بهادار باامضا خانم فاطمه رائیجی (مدیرعامل) و خانم زهرا رائیجی (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب وی با امضا خانم بنت الهدی رائیجی (نایب رئیس) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامهها با امضای فاطمه رائیجی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی