...
شرکت گروه مهندسی اهورا سیستم افلاک

اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 359279

شناسه ملی: 10104072508

تاریخ ثبت: 1388/07/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/07/27

آدرس: ایران لرستان بروجرد خ سیدمصطفیهیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 27/7/1388 تحت شماره 359279 و شناسه ملی 101040XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/7/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: طراحی پشتیبانی فنی مشاوره ساخت کلیه امور مربوط به سخت افزار و نرم افزار غیررسانه ای و کامپیوتر و صادرات و واردات انواع کامپیوتر و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت آباد خ 21 ساختمان 35 واحد 16 1 ـ 3 ـ شعبه آدرس ایران ـ لرستان ـ بروجرد خ سیدمصطفی پ 20 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم ساناز حیدری به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای محمد حیدری به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای محمد حیدری به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی