...
شرکت بازرگانی گیل همراهان شمال

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5544

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفرهیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخه 4/3/84 و صورتجلسه هییت مدیره مورخه 28/3/84 شرکت بازرگانی گیل همراهان شامل سهامی خاص که در تاریخ 20/5/78 تحت شماره 5544 به ثبت رسیده تغییرات زیر انجام گرفت روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد آقایان جهانگیر بهدانی و مهدی محمدی به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند آقایان غلامرضا رونقی راد و فرهاد سهیلی چتابی و خانم بلقیس سهیلی چتابی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند در نتیجه خانم بلقیس سهیلی چتانی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای فرهاد سهیلی چتابی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای غلامرضا رونقی راد به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین شدند مقرر گردید حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضا منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی