...
موسسه عمران مهر قصرشیرین

اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 44

شناسه ملی: 14007271805

تاریخ ثبت: 1396/09/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/09/22

آدرس: قصرشیرین ده سلیم کوچه مرصاد یکم کوچه جهانگیری پلاک 1764

کد پستی: 6781684399هیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/22:

تاسیس موسسه غیر تجاری عمران مهر قصرشیرین درتاریخ 22/09/1396 به شماره ثبت 44 به شناسه ملی 140072XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: کمک به عمران و آبادانی قصرشیرین با ارایه ایده ها، نظرات و پیشنهادات عمرانی به ادارات و ارگانهای مربوطه از طریق استفاده از ایده ها، نظرات و پیشنهادات و راهکارهای ساکنین قصرشیرین در جهت پیشبرد اهداف مذکور با توجه به پتانسیل های موجود در شهرستان قصرشیرین مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: قصرشیرین ـ ده سلیم ـ کوچه مرصاد یکم ـ کوچه ((جهانگیری)) ـ پلاک 1764 ـ کد پستی 678168XXXX سرمایه موسسه: مبلغ 50 . 000 . 000 ریال نقد می باشد . موسسین و مدیران موسسه: / آقای سیدکیوان قادری به کد ملی 337986XXXX به عنوان رییس هییت مدیره / آقای ستارمهرآیین به کد ملی 334168XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره ومدیر عامل / خانم شیوانعمتی جگرلویی به کد ملی 337010XXXX به عنوان خزانه دار اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند بازرسین: / خانم نشمین حسینی دنگی به کد ملی 336027XXXX به عنوان بازرس اصلی / آقای اشکان نعمتی جگرلویی به کد ملی 337006XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب شدند . دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضای مدیرعامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار باامضای رییس هییت مدیره و بامهرموسسه معتبرخواهد بود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ش 960922XXXX89237 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی